Phân tích cổ phiếu KBC

Ghi nhận từ ĐHCĐ bất thường: Kế hoạch lợi nhuận cao năm 2023; cổ đông thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ, trả cổ tức tiền mặt và hủy phương án phát hành riêng lẻ

  • KBC đã tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) bất thường lần thứ hai năm 2022 vào ngày 28/12/2022. Những ghi nhận chính của chúng tôi từ ĐHCĐ như sau.
  • Kế hoạch kinh doanh năm 2023 tích cực – cao hơn dự báo hiện tại của chúng tôi
  • Các cổ đông đã thông qua kế hoạch năm 2023 với tổng thu nhập (bao gồm doanh thu, thu nhập tài chính và thu nhập khác) đạt 9 nghìn tỷ đồng và LNST đạt 4 nghìn tỷ đồng, tương ứng 165% và 212% dự báo cả năm 2023 của chúng tôi.
  • Chúng tôi cho rằng chênh lệch giữa dự báo của chúng tôi và kế hoạch của KBC chủ yếu là do dự báo doanh số bán đất KCN thấp hơn của chúng tôi do KBC dự kiến doanh số bán đất KCN đạt 250 ha trong năm 2023 so với dự báo hiện tại của chúng tôi là 107 ha.
  • Trước câu hỏi của cổ đông về kế hoạch kinh doanh tích cực năm 2023, Tổng giám đốc KBC cho biết công ty đang đàm phán để thu hút một (vài) dự án công nghệ cao với tổng giá trị đầu tư khoảng 5 tỷ USD tại tỉnh Bắc Ninh. Ngoài ra, TGĐ cho biết Foxconn sẽ nhận được chấp thuận đầu tư từ tỉnh Bắc Giang cho dự án trị giá 600 triệu USD tại KCN Quang Châu Mở rộng của KBC (với tổng diện tích 90 ha tại tỉnh Bắc Giang) vào đầu tháng 1/2023. Dự án này có tổng diện tích khoảng 50 ha.
  • Cổ đông thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ 100 triệu cổ phiếu để giảm vốn điều lệ công ty. Giao dịch sẽ được thực hiện sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Giá mua sẽ phụ thuộc vào giá thị trường tại các ngày thực hiện theo quy địnhnhưng không vượt quá 34.000 đồng/cổ phiếu. Chúng tôi xin lưu ý rằng chúng tôi chưa đưa kế hoạch mua cổ phiếu quỹ này vào các dự báo và định giá của chúng tôi.
  • Cổ đông thông qua chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2.000 đồng/cổ phiếu (tương đương lợi suất cổ tức 8,8%). Khoản cổ tức bằng tiền mặt này sẽ được trả vào năm 2023 trong một hoặc nhiều đợt từ lợi nhuận giữ lại tích lũy tính đến ngày 31/12/2022. Khoản cổ tức bằng tiền mặt này cao hơn dự phóng hiện tại của chúng tôi là KBC sẽ không trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2023.
  • Cổ đông đã thông qua việc hủy đợt phát hành riêng lẻ đã được thông qua vào đầu năm 2022 với số lượng tối đa 150 triệu cổ phiếu (19,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành hiện tại). Diễn biến này phù hợp với kỳ vọng hiện tại của chúng tôi khi chúng tôi không đưa kế hoạch này vào dự báo và định giá của chúng tôi.
  • Khác: cổ đông thông qua việc niêm yết trái phiếu sẽ được KBC phát hành trong năm 2023 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) phê duyệt và báo cáo giao dịch của các bên liên quan.
  • Chúng tôi nhận thấy khả năng điều chỉnh tăng tiềm năng đối với dự báo lợi nhuận năm 2023 của chúng tôi cho KBC dựa trên kế hoạch kinh doanh khả quan cho năm 2023 của công ty và thông tin về các cuộc đàm phán hợp đồng lớn, dù cần thêm đánh giá chi tiết. Tuy nhiên, chúng tôi lưu ý rằng KBC thường đặt kế hoạch kinh doanh cao trong giai đoạn 2020 – 2022, nhưng không hoàn thành kế hoạch trong các năm 2020 và 2021, trong khi LNST 9T 2022 chỉ hoàn thành 47% kế hoạch LNST cả năm 2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *