Da trên nn tng lý thuyết Dow hc bài trước, lý thuyết sóng Elliott strin khai đào sâu hơn vào phân tích kthut nhưng vn đm bo nn tng ca lý thuyết cơ sDow. Lý thuyết sóng Elliott, tác giR.N. Elliott khng đnh rng hiu ng đám đông luôn hành xtheo mt xu hướng lên xung khá rõ rt. Da vào slên xung và sby đàn này, Elliott đã phát trin và đúc kết ra mt trt tlên xung ca giá ctheo mt nguyên tc nht đnh.

Nguyên tc này da trên các sóng lên xung ca giá ctheo mt thtcó thdđoán được. Chúng ta gi đó là các sóng Elliott. Nếu các bn đã đi sâu vào phân tích kthut và tin tưởng vào phương pháp phân tích này thì hãy nghiên cu klý thuyết sóng Elliott. Scùng bn đào sâu nghiên cu mt lý thuyết cc kỳ hp dn mà nếu bt kỳ mt nhà phân tích kthut nào không biết đến nó thì chcó thlà mt nhà đu tư bình thường, không đđgi là nhà phân tích kthut, bi vì lý thuyết Dow cùng vi lý thuyết sóng Elliot là nhng gì nn tng và cơ bn nht ca trường phái phân tích kthut.

Nếu chưa tìm hiu lý thuyết Dow mà đi sâu vào lý thuyết sóng Elliott thì bn ging như là hc lp 2 mà chưa hc lp 1 vy. Mi thsrt mơ hvà ngvc. Lý thuyết Dow chra xu hướng chính, trong xu hướng chính li chia ra các xu hướng thcp. Lý thuyết Dow cũng chra nhng điu chnh ca xu hướng thcp trong xu hướng chính. Lý thuyết sóng Elliott sgi tên cthcác xu hướng thcp và các xu hướng nhhơn ca các xu hướng thcp đlàm mi vn đtrnên rõ ràng hơn. Lý thuyết sóng Elliott cơ bn đưa ra 5 sóng cho xu hướng ln và 3 sóng cho xu hướng điu chnh. Vy chúng ta tm hiu 5-3 là cp scơ bn ca lý thuyết sóng Elliott. Scùng bn chra cthhơn vcp s5-3 này. Chúng ta va đcp đến cp s5-3 ca Elliott: 5 sóng chính và 3 sóng điu chnh. Gichúng ta phân tích rõ hơn v5 sóng chính. Chúng ta sgi tên các sóng chính là: 1,2,3,4 và 5. Chúng ta gi tên 3 sóng điu chnh là a,b, và c.

Vy cơ bn chúng ta scó đthsóng Elliott cơ bn nht da theo lý thuyết Dow như sau:

ly-thuyet-song-Elliott
Lý thuyết sóng Elliott


Theo lý thuy
ết Dow, ta có sóng tăng chính và sóng gim chính. Sóng tăng chính chúng ta chia làm 5 sóng 1,2,3,4 và 5. Còn sóng gim chính ta chia làm 3 sóng A, B và C. Theo lý thuyết Dow, chúng ta gi các sóng 1,2,3,4,5,A,B và C là các sóng thcp. Tuy nhiên chúng ta cũng có thgi 1,2,3,4,5,A,B và C trên hình vlà các sóng dài hn. Trong các sóng dài hn này thì có sóng 2, sóng 4 và sóng B là các sóng điu chnh vì các sóng này đi ngược hướng vi xu hướng chính. 1 sóng dài hn li chia ra thành 5 hoc 3 sóng trung hn và 1 sóng trung hn li chia ra thành 5 hoc 3 sóng ngn hn. Đbiết chia ra thành 5 sóng nhhơn hay chia thành 3 sóng nhhơn chúng ta li xem xét sóng bchia có phi là sóng điu chnh trong xu hướng ln hơn không.

Nếu là sóng điu chnh thì chia làm 3 sóng A, B, C. Nếu không phi là sóng điu chnh thì chia làm 5 sóng 1,2,3,4,5. Như vy các sóng dài hn 1,3,5,A,C được chia làm 5 sóng; các sóng dài hn điu chnh 2,4,B được chia làm 3 sóng a,b,c. Và chúng ta có các sóng trung hn như hình vbên dưới. Đếm các sóng trung hn chúng ta có như sau: 12345abc12345abc12345, 12345abc12345.

ly-thuyet-song-Elliott

Trên đthchúng ta cũng chia ra các sóng ngn hn da vào các sóng trung hn và dài hn. Khi đó sóng trung hn là sóng bchia và sóng dài hn được xem là xu hướng chính. Nếu sóng trung hn nào ngược hướng vi sóng dài hn thì được xem là sóng trung hn điu chnh và chchia ra làm 3 sóng ngn hn. Còn các sóng trung hn cùng hướng vi sóng dài hn thì được chia ra làm 5 sóng ngn hn. Nhìn hình trên chúng ta có cách chia sóng ngn hn.

Và cthế chúng ta có thchia các sóng ngn hn thành 5 hoc 3 sóng nhhơn na nếu mun. Đó là lý thuyết nn tng nht ca lý thuyết sóng Elliott. Chúng ta có tháp dng lý thuyết này
vào phân tích th
trường chng khoán.

Các nguyên tc chia sóng mà chúng ta cn phi nhnhư sau:

1. Đáy sóng 2 không được hi vbng hoc hơn đt tăng ca sóng 1.
2. Trong 3 sóng 1,3 và 5 thì sóng 3 không đ
ược là sóng ngn nht.
3. Sóng 1 và sóng 4 không đ
ược có vùng giá chung.
4. Đi
m cui sóng 3 phi đi xa hơn đim cui sóng 1 và đim cui sóng 5 phi đi xa hơn đim cui sóng 3.
5. N
ếu sóng 3 là sóng dài nht thì sóng 1 và sóng 5 stương đương hoc bng nhau
6. N
ếu sóng 2 tăng/gim nhhoc sideway thì sóng 4 tăng/gim mnh. Nếu sóng 2 tăng/gim mnh thì sóng 4 tăng/gim nhhoc sideway.


Phân sóng Elliott dựa vào MA và Fibonacci

Đđc được bài viết này đu tiên bn phi đc bài viết lý thuyết sóng Elliott đbiết vcác con sóng trong mt xu hướng. Bài viết này thiên về ứng dng lý thuyết đchia sóng, đếm sóng trên thc tế.

1. Đphân chia sóng đu tiên ta cũng đi ttng quát đến chi tiết. Tc là chúng ta sphân tích sóng Elliott các đthca các thtrường ln trên thế gii như Dow Jones, S&P500, Nasdaq, Shanghai, Nikkei v.v…, các đthnày phi ln lượt xác nhn ln nhau theo lý thuyết Dow. Vxu hướng ngn hn và trung hn, các đthcó thlch pha nhau vthi gian và mt vài con sóng, nhưng vdài hn các đthphi đi ging như nhau các bước sóng. Ví dcác đthđó scùng nhau sóng 3 dài hn, hoc cùng nhau sóng 4 dài hn hoc cùng nhau sóng 5 dài hn. Sóng trung hn và ngn hn có thsm mun khác nhau và lch pha nhau nhưng sóng dài hn cn phi xác nhn ln nhau.
Ví d
: đthDow Jones cho thy đã bước qua sóng 2, nhưng các đthkhác chưa cho thy bước qua sóng 2, vy có thcó 2 khnăng sau:

1. ĐthDow Jones chưa tht sbước qua sóng 2, chdo gim quá đà nên chúng ta có cm giác đã gãy sóng 1. ĐthDow Jones ssm tăng trli trvsóng 1 như các đthkhác.

2. ĐthDow Jones đã dò dm bước qua sóng 2 đdn đường, nếu các đthkhác cũng đng lot bước qua sóng 2 thì đthDow Jones slp tc khng đnh rõ đã bước qua sóng 2 bng cách gim thêm. Trong trường hp các đthkhác ương bướng không chu vào sóng 2 thì đthDow Jones ssm tăng li và xem như sóng 2 chưa bt đu đđng điu vi các đthkhác như ở khnăng 1 đã đưa ra.

Đếm sóng cthnhư thế nào thì chúng tôi sđcp vi bn sau. Nhưng cthlà chúng ta đi tng quát như thế đnm được tình hình thtrường tài chính thế gii đang như thế nào. Có thchúng ta đếm thêm sóng ca thtrường vàng và thtrường bc. Thtrường vàng và bc sngược xu hướng chính vi Dow Jones, S&P500, Nasdaq, Shanghai, Nikkei… Nếu vàng bc xu hướng chính là tăng thì các anh chàng Dow Jones, S&P500, Nasdaq,… xu hướng chính là gim và ngược li.

Sau khi phân tích sóng đến đây các bn đã nm được phn nào tình hình thế gii đang thế nào. Hãy nhlà VNindex bị ảnh hưởng bi các chstrung bình Dow Jones, S&P500, Nasdaq, Shanghai và Nikkei… chkhông có sngược li vì VNindex là thtrường nh. Các thtrường ln nh hưởng đến thtrường nh.

Sau đó chúng ta đi đến đếm sóng VNindex và HNXindex. Thông thường VNindex và HNXindex sđng điu xu hướng dài hn vi các thtrường ln. Sau khi biết được sóng VNindex chúng ta có thttin phân tích tiếp sóng trung hn và ngn hn ca VNindex và HNXindex. Ri tđó mi đi đếm sóng cthca các cphiếu mà chúng ta mua. Dĩ nhiên sau khi đếm sóng chúng ta biết chúng ta đang sóng nào, nếu sóng tăng trung hn và dài hn thì đu tư trung hn và dài hn, nếu sóng gim thì tt nht nên gitin và thoát khi thtrường cphiếu.

2. Dùng Fibonacci đếm sóng thế nào?

đây chúng ta dùng Fibonacci Retracement đđo lường các sóng điu chnh Như bài hc trước vlý thuyết sóng Elliott chúng ta đã đcp sóng 2, 4 và sóng b là sóng điu chnh ca sóng xu hướng. Và sóng điu chnh này không được điu chnh quá nông thp hơn 23.6% so vi sóng trước, và cũng không được sâu hơn 61.8% so vi sóng trước. Ví dsóng 1 tăng 100 đim thì sóng 2 không được gim ít hơn 23.6 đim và không nhiu hơn 61.8 đim. Nếu gim ít hơn 23.6 đim xem như chưa bước vào sóng 2 vn còn sóng 1. Nếu gim nhiu hơn 61.8% xem như gim quá đà, xem như thtrường sideway tc đi ngang thtrường con heo và không có sóng. Khi y ta sđếm sóng 1 li ktsau khi kết thúc quá trình thtrường sideway.

Xem ví dđếm sóng sai bên dưới.
ly-thuyet-song-Elliott
Đ
ếm sóng như 2 cách trên hình là sai, vì sóng 2 gim quá nhiu gim hơn 61.8% ca sóng 1. Đhiu rõ hơn phn này mi tham kho bài viết thc hành đếm sóng cphiếu REE

3. Dùng MA hay còn gi là SMA như thế nào?

Chúng ta dùng MA200 đchia sóng dài hn, MA50 chia sóng trung hn và dùng MA14 đchia sóng ngn hn.

Ví d: VNindex ct lên trên MA200 ta có sóng 1 dài hn, ct xung MA200 ta có sóng 2 dài hn, ct lên MA200 ta có sóng 3 dài hn, ct xung MA200 ta có sóng 4 dài hn, ct lên MA200 ta có sóng 5 dài hn. Tương tcct lên MA50 ta có 1 sóng trung hn, ct xung MA50 ta li có thêm mt sóng trung hn. Ct lên MA14 ta có 1 sóng ngn hn, ct xung MA14 ta có 1 sóng ngn hn. Các bn đã đim qua xong lý thuyết gichúng ta vào phân tích sóng trên tht tế nhé. Gibn xem cách chia sóng Dow Jones dài hn như hình bên dưới đây. Đường MA200 có màu đnhư trên hình. Ct lên MA200 ta có sóng 1 và ct xung MA200 ta có sóng 2, ct lên MA200 ta có sóng 3, ct xung MA200 ta có sóng 4, và ct lên MA200 ta có sóng 5 như hình bên dưới.

ly-thuyet-song-Elliott
Nhìn lên hình cách chia sóng nh
ư vy là quá hp lí vi lý thuyết sóng Elliot vì tha 6 nguyên tc:

1. Đáy sóng 2 không được bng hoc sâu hơn hơn nơi bt đu sóng 1.

2. Trong 3 sóng 1,3 và 5 thì sóng 3 không được là sóng ngn nht (sóng 1 ngn nht nên hp lí)

3. Sóng 1 và sóng 4 không được có vùng giá chung.

4. Đim cui sóng 3 phi đi xa hơn đim cui sóng 1 và đim cui sóng 5 phi đi xa hơn đim cui sóng 3.

5. Nếu sóng 3 là sóng dài nht thì sóng 1 và sóng 5 stương đương hoc bng nhau (đây sóng

5 dài nht nên xem như cũng tha mãn)

6. Nếu sóng 2 tăng/gim nhhoc sideway thì sóng 4 tăng/gim mnh. Nếu sóng 2 tăng/gim mnh thì sóng 4 tăng/gim nhhoc sideway.

Tuy nhiên thy có vhp lý nhưng chia sóng theo hình bên trên như thế sbsai vì không đng điu vi Nasdaq và S&P500, xem hình bên dưới đbiết vì sao không đng điu. Hãy nhìn vào cách chia sóng màu đỏ ở Dow Jones, Dow Jones ct xung sóng 2 màu đnhưng Nasdaq và S&P500 quyết không ct xung nên thành ra Dow Jones có vnhư bước qua sóng 2 nhưng thc tế không bước qua sóng 2, nên hình trên chia sóng đã bsai.

ly-thuyet-song-Elliott

Vy đếm sóng theo đường màu tím, sóng 1 và sóng 2 như thế có được không? Nhìn thì có vđúng vì c3 Dow Jones, Nasdaq và S&P500 lúc này đng điu, cùng ct lên MA200 sóng 1, cùng ct xung MA200 cho sóng 2 như 3 đường màu tím. Tuy nhiên chia sóng như thế vn bsai, vì không đng điu vi HanShengindex và Nikkei. Lúc này Nikkei và Hangshengindex li không khp. Nên nhìn chung phi chia sóng theo đường màu xanh dương đtt ccác chstrung bình các thtrường trên thế gii xác nhn ln nhau. Do đó phi phân tích c5 chstheo hình màu xanh dương mi đúng vi lý thuyết Dow.

ly-thuyet-song-Elliott

Vy phân tích đến đây chúng ta đã có tm nhìn chung vthtrường toàn cu là tt ccác thtrường tài chính gn như đang sóng 3 dài hn. Và VNindex cũng snhư thế. Tđó chúng ta có hướng đu tư cho phù hp.

Phần 5: Đồ thị nến – Candlestick chart

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *